TarteFineBio

Artikel vun

Move

krittäre

Bio, Vegetaresch a Vegan & Regional

ImageImage

Den Numm TarteFine Bio ass Programm, an et fënnt een am Buttek zu Gaasperech eng grouss Villfalt un leckerer Patisserie a beschter Bioqualitéit. Wat den Numm TarteFine Bio engem net direkt verréit, ass dass si och onmoosseg gutt Brout hunn, eppes dat awer net besonnesch verwonnert wann ee weess, dass TarteFine Bio fréier Boulangerie Scott geheescht huet. Als eng vun den alleréischte Bio-Bäckereien zu Lëtzebuerg huet sech d'Boulangerie Scott schnell een Numm gemaach mat sengem Qualitéitsbrout an heirun huet sech natierlech näischt geännert mam néien Numm.

MORE FOOD & DRINK IDEAS

Weltbuttek

Travel the world without leaving Luxembourg

Café um Eck

Get yourself a new book and enjoy a delicious meal at Café um Eck

Escher Kafé

The Escher Kafé ain't just an ordinary café: Bowling, Bike repair or Expo Artwork.

Kaf Lokal

Your grocery and bistrot with locally produced food!

Beet

Plant-based restaurant located in the heart of the city

Oekosoph

100% organic restaurant in Pfaffenthal

OUNI

The first packaging-free grocery store

Oak Bistro

Small bistro serving organic and vegan dishes

Chiche!

Inclusion + falafel + up-cycling = Chiche!