Engagement


Ouni engagéiert Leit kënnt eis Gesellschaft net virun, dofir sinn Organisatiounen déi sech e.a. an den Beräicher Ekologie a Soziales asetze vun onschätzbarem Wäert. Och vill Jonker wëllen hier fräi Zäit méiglechst gutt notzen, an droen hiren Deel zu enger besserer Welt bäi. Dofir ass et wichteg dass et Organisatioune gëtt déi si abannen, hinnen d’Méiglechkeet ginn néits ze léieren, an eng flott Zäit mat anere Leit a Jonken ze verbréngen.
Dofir fënns du an dëser Kategorie Organisatiounen déi dëse Grondgedanke gerecht ginn a Jonker ënnerstëtzen eng besser Zukunft fir Mënsch an Natur ze schafen.

Hariko

Jonker, Kënschtler a jonk Kënschtler

Facilitec

Den Facilitec ass bitt dir alles wat s du brauchs fir een néien Projet ze starten

move.

Engagéierte Jugendgrupp mat spannende Projete ronderëm d'Thema Nohaltegkeet

Radio ARA

Den eenzege Community-Radio zu Lëtzebuerg