Engagement


Ouni engagéiert Leit kënnt eis Gesellschaft net virun, dofir sinn Organisatiounen déi sech e.a. an den Beräicher Ekologie a Soziales asetze vun onschätzbarem Wäert. Och vill Jonker wëllen hier fräi Zäit méiglechst gutt notzen, an droen hiren Deel zu enger besserer Welt bäi. Dofir ass et wichteg dass et Organisatioune gëtt déi si abannen, hinnen d’Méiglechkeet ginn néits ze léieren, an eng flott Zäit mat anere Leit a Jonken ze verbréngen.
Dofir fënns du an dëser Kategorie Organisatiounen déi dëse Grondgedanke gerecht ginn a Jonker ënnerstëtzen eng besser Zukunft fir Mënsch an Natur ze schafen.

Hariko

Bringing together artists and teenagers

Facilitec

Do you want to start a new project? Well Facilitec might be the right place.

move.

Amazing people, amazing projects

Radio ARA

The one and only community radio in Luxembourg