Landjugend a jongbaueren

Artikel vun

Move

krittäre

Stäerkt Jugend um Land

ImageImage

D'Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren asbl. ass fir vill Jugendlecher mat Interessi am Beräich Landwirtschaft ee wichtegen Uspriechpartner. D’Landjugend bitt eng ganz Rëtsch flott Aktivitéiten un a Jonker déi wëllen an der Landwirtschaft Fouss faassen, kréie wichteg Ënnerstëtzung gebueden. Mee och d'Informéieren ass der Landjugend a Jongbaueren asbl. ee wichtegt Thema, sou sinn si fir de Projet "Fro de Bauer" zoustänneg, deen iwwert d'Landwirtschaft zu Lëtzebuerg informéiert. Dëst mat Hëllef vun engem flotten Internetsite a Workshops an de Schoulen.  Een anere ganz wichtege Projet ass d'ekologesch Landwirtschaftsberodung, bei där d'LJJ zesumme mam Oekozenter säit iwwer 30 Joer Baueren dobäi ënnerstëtzt eng nohalteg Landwirtschaft ze bedreiwen.

MORE ACTIVISM IDEAS

Facilitec

Den Facilitec ass bitt dir alles wat s du brauchs fir een néien Projet ze starten

Hariko

Jonker, Kënschtler a jonk Kënschtler

move.

Engagéierte Jugendgrupp mat spannende Projete ronderëm d'Thema Nohaltegkeet

ProVelo

Déi Organisatioun, déi sech fir de Velo zu Lëtzebuerg staark mécht

Radio ARA

Den eenzege Community-Radio zu Lëtzebuerg