Oekobib Library

Artikel vun

Move

krittäre

Wëssen & Nohaltegkeet

ImageImage

D'Oekobib ass eng kléng fein Bibliothéik wou s du bis zu 4000 Bicher fënns déi mam Thema nohalteg Entwécklung verbonne sinn. Mat dengem a-z Konto kanns du Bicher ausléinen an dech iwwert allerlee Themen informéieren. Du brauchs Informatioune fir ee Projet oder eng Aarbecht an der Schoul? Op Aktivismus, Naturschutz, Ernierung, éischter Biodiversitéit, erneierbar Energien, du fënns zu all Thema dat richtegt Buch oder déi richteg Zeitung. Doriwwer eraus kanns du bei der sympathescher Bibliothekärin ëmmer nofroe wann s du eng Info brauchs. Gäre kanns de dech och beim Étienne mellen, hien koordinéiert de Jugendgrupp move., a steet bei Froen och ëmmer gäre mat engem Rot zur Säit.

MORE CULTURE IDEAS

Rotondes

One of the cultural hotspots in Luxembourg