Fashion revolution luxembourg

Artikel vun

Fashion Revolution Luxembourg

ADRESS

none

krittäre

Fair Fashion

ImageImage

Fashion Revolution Luxembourg ass eng Organisatioun déi sech fir ee Systemwandel an der Fashion Industrie an nohaltegt Konsumverhalen asetzt. Mir wëlle lokal Designer stäerken, inspiréieren an encouragéiere fir nohalteg ze denken an ze produzéieren. Mir wëllen, gläichzäiteg d'Bewosstsinn vun de Konsumente  stäerke fir “besser Produkter” ze kafen. Virun allem awer wëlle mir onbedéngt ee Paradigmenwiesel: Manner kafe mee dofir besser (méi qualitativ) Saachen, dëst  am Respekt vun Natur a Mënsch.

MORE ACTIVISM IDEAS

Hariko

Bringing together artists and teenagers

Facilitec

Do you want to start a new project? Well Facilitec might be the right place.

move.

Amazing people, amazing projects

Radio ARA

The one and only community radio in Luxembourg