Yoga am Minett

Artikel vun

Move

krittäre

Sozial

ImageImage

Yoga am Minett ënnerscheet sech vun engem typesche Yoga Studio an deem Sënn, dass si sech engagéiere jidderengem d'Chance ze gi Yoga ze praktizéieren. D'Asbl huet sech dofir decidéiert eng Réi vun diverse Couren a verschiddene Sproochen unzebidden, déi op verschiddene Platze gehale ginn. Fir et méi accessibel ze maachen, setzen si kee Präis fest fir mee gi jidderengem d'Méiglechkeet sou vill ze bezuele wéi et fir ee finanziell machbar ass.

MORE FREE TIME IDEAS

Déierenpark

Go see the animals at Deierenpark, it's for free!

Gaalgebierg

The most important recreational area in Esch

Klouschtergaart

Cloister garden used by the municipality to preserve biodiversity