Gaalgebierg

Artikel vun

Move

krittäre

Fräizait

ImageImage

Du sichs eng Plaz fir en freie Kapp ze kréien? Hei gëtt et fill kleng an grouss Weeër déi de trëppele kanns, wat en mi oft ënnerwee ass, wat méi en schéin Ecke fanne kann.
Fir den de léiwer engem ausgeschëlderte Parkour, déi mir als Kanner och liebevoll "Feil-sich-Weeër" genannt hunn, follegt, kennt hei och net ze kuerz, et gëtt en ausgeschëlderte Mountainbike-Parkour, en Laf-Parkour, en Fitness-Parkour, Trëppel Routë vun der Gemeng Suessem, an och den"Auto-Pédestre Belvaux" feiert duerch de Bësch.
Wie well kann sech en Plaz fir en Picknick sichen. Oder op der Spillplaz seng Zäit verdreiwen. Déif anootmen an de Moment genéissen.

MORE FREE TIME IDEAS

Déierenpark

Go see the animals at Deierenpark, it's for free!

Gaalgebierg

The most important recreational area in Esch

Klouschtergaart

Cloister garden used by the municipality to preserve biodiversity