ellergronn

Artikel vun

Move

Krittäre

Geschicht trëfft op Natur

ImageImage
Ellergronn ass eng Plaz wou Geschicht an Natur sech treffen. E läit am Zentrum vun Terre Rouge, wäit ewech vun der haarder Stad. De Wee, dee bis op Ellergronn féiert, ass deen nämmlechten , op deem fréier d'Biergleit Dag fir Dag an d'Cockerill's Mine gaange sinn. Haut ass et eng ganz angeneem Plaz, wou ënner anerem Féierungen zu den Themen Natur, Industrie a Geschicht ganz beléift sinn. D'Wanderfrënn ënnert iech wësse warscheinlech, dass een Deel vum bekannten "Minett Trail" duerch d'Gebitt fiert.

MORE FREE TIME IDEAS

Corniche

De schéinste Balcon an Europa

Déierenpark

Géi besich d'Déieren am Escher Déierepark, et ass gratis!