Tony-Neumann-Park

Artikel vun

Move

krittäre

Schéi Platz

Image

Den Tony-Neumann-Park ass ee schéinen, villfältege Park, deen um Lampertsbierg ass. De Park ass immens Familljefrëndlech. Allgemeng ass de Park zimmlech flott fir d’Kanner, well se vill lafe kennen, op der grousser Wiss mat ville Beem kann ee gutt Fänke spillen. Vir d‘Kanner gëtt et ausserdeem nach eng kleng Spillplaz, vill Wise fir d’Muppen oder fir ee klenge Picknick a kleng Weeër wou ee schéi Spadséiere kann.

“Manner bekannt mee vill méi schéi wéi d'Kinnekswiss!”
– Sophie

MORE FREE TIME IDEAS

Déierenpark

Go see the animals at Deierenpark, it's for free!

Gaalgebierg

The most important recreational area in Esch

Klouschtergaart

Cloister garden used by the municipality to preserve biodiversity