a 500 wierder

Artikel vun

Move

ADRESS

none

krittäre

Politik verständlech erkläert

Image

 "A 500 Wierder" ass eng Grupp vu jonke Studenten, déi sech zum Zil gesat hunn aktuell politesch Theme fir Jugendlecher accessibel ze maachen. Hiert Ziel ass et mat Hëllef vun liicht verständlechen an kuerzen Artikele Politik fir Jugendlecher interessant ze maachen an hinnen esou ze erméiglechen hier eegen Meenung zu politeschen Themen ze bilden. Artikele vun "A 500 Wierder" fënnt een net nëmmen op hirem Blog, mee och am "Lëtzebuerger Journal" wou si all zwou Wochen eng Rubrik fëllen.

“Politik ass seelen esou verständlech erkläert!”
– Étienne

MORE FREE TIME IDEAS

Hariko

Bringing together artists and teenagers

Facilitec

Do you want to start a new project? Well Facilitec might be the right place.

move.

Amazing people, amazing projects

Radio ARA

The one and only community radio in Luxembourg